Home / Tag Archives: Khách hàng

Tag Archives: Khách hàng

Kinh doanh rất đơn giản

Kinh doanh rất đơn giản. Người ta thường nghĩ nó rất phức tạp hoặc cố ý làm cho nó phức tạp, nhưng thực sự trong kinh doanh… Chúng ta được trả tiền để giúp khách hàng từ trạng thái gặp vấn đề sang trạng thái giải quyết xong vấn đề. …

Read More »